1. Conda là gì?’ Trước hết thì Conda là một package manager và enviroment manager được viết bằng python và có thể dùng cho […]