Việc giám sát vệ sinh tay có vai trò quan trọng trong kiểm soát nhiễm khuẩn, cho đến khi Covid 19 xảy ra việc giám sát vệ sinh tay lại phát huy vai trò quan trọng hơn nữa trong việc phòng người chuẩn đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế và tránh lây nhiễm chéo