CARCINÔM TUYẾN DẠNG NỘI MẠC TỬ CUNG ( ENDOMETRIOID ADENOCARCINOMA )

Posted on

Tên kết luận: CARCINÔM TUYẾN DẠNG NỘI MẠC TỬ CUNG ( ENDOMETRIOID ADENOCARCINOMA )

Nhóm chẩn đoán: BUỒNG TRỨNG

Mô tả vi thể: Thượng mô tuyến nội mạc tăng sinh, tế bào thượng mô có nhân to tăng sắc, nhiều nhân chia, họp thành các ống tuyến không đều, xếp san sát nhau.