U MÔ ĐỆM XƠ HOÁ LÀNH TÍNH CỦA BUỒNG TRỨNG ( SCLEROSING STROMAL TUMOR )

Posted on

Tên kết luận: U MÔ ĐỆM XƠ HOÁ LÀNH TÍNH CỦA BUỒNG TRỨNG ( SCLEROSING STROMAL TUMOR )

Nhóm chẩn đoán: BUỒNG TRỨNG

Mô tả vi thể: Mô U tạo các thùy gồm tế bào sợi xen lẫn tế bào tròn có không bào sáng quanh nhân, và nhiều mạch máu xen kẻ.