U TẾ BÀO STEROID ÁC TÍNH

Posted on

Tên kết luận: U TẾ BÀO STEROID ÁC TÍNH

Nhóm chẩn đoán: BUỒNG TRỨNG

Mô tả vi thể: Nhiều cụm tế bào kích thước lớn, bào tương nhiều, ái toan, nhân lớn nhỏ không đều, nhiều phân bào, có chỗ còn thấy cấu trúc ống nhỏ.