U TUYẾN SỢI DỊCH THANH DẠNG NHÚ, GIÁP BIÊN ÁC ( SEROUS PAPILLARY ADENOFIBROMA OF BORDELINE MALIGNANCY )

Posted on

Tên kết luận: U TUYẾN SỢI DỊCH THANH DẠNG NHÚ, GIÁP BIÊN ÁC ( SEROUS PAPILLARY ADENOFIBROMA OF BORDELINE MALIGNANCY )

Nhóm chẩn đoán: BUỒNG TRỨNG

Mô tả vi thể: Mô U cấu tạo bởi các tế bào sợi tăng sinh mạnh, xen kẻ cấu trúc tuyến hình trụ thấp, tạo nhu ùcó trục liên kết mạch máu,một số tuyến có hiện tượng tăng tầng, nhân tăng sắc, hơi dị dạng.