Tên kết luận: U TẾ BÀO STEROID ÁC TÍNH Nhóm chẩn đoán: BUỒNG TRỨNG Mô tả vi thể: Nhiều cụm […]

Tên kết luận: MÔ NHAU TRONG VÒI TRỨNG Nhóm chẩn đoán: BUỒNG TRỨNG Mô tả vi thể: Mô vòi trứng […]