Tên kết luận: VIÊM VÒI TRỨNG CẤP TÍNH Nhóm chẩn đoán: BUỒNG TRỨNG Mô tả vi thể: Niêm mạc vòi […]

Tên kết luận: U TẾ BÀO LEYDIG, GRADE 1 Nhóm chẩn đoán: BUỒNG TRỨNG Mô tả vi thể: U gồm […]

Tên kết luận: U TẾ BÀO LEYDIG, GRADE 2 Nhóm chẩn đoán: BUỒNG TRỨNG Mô tả vi thể: U gồm […]

Tên kết luận: U TẾ BÀO LEYDIG, GRADE 3 Nhóm chẩn đoán: BUỒNG TRỨNG Mô tả vi thể: U gồm […]

Tên kết luận: U TẾ BÀO SERTOLI, GRADE 1 Nhóm chẩn đoán: BUỒNG TRỨNG Mô tả vi thể: U cấu […]