Tên kết luận: U TẾ BÀO SERTOLI, GRADE 2 Nhóm chẩn đoán: BUỒNG TRỨNG Mô tả vi thể: U cấu […]

Tên kết luận: U TẾ BÀO SERTOLI, GRADE 3 Nhóm chẩn đoán: BUỒNG TRỨNG Mô tả vi thể: U cấu […]

Tên kết luận: U TẾ BÀO LEYDIG – SERTOLI Nhóm chẩn đoán: BUỒNG TRỨNG Mô tả vi thể: Mô U […]