Tên kết luận: U TẾ BÀO VỎ ( THECOMA ) Nhóm chẩn đoán: BUỒNG TRỨNG Mô tả vi thể: Mô […]