Tên kết luận: SARCÔM TUYẾN ( ADENOSARCOMA ) Nhóm chẩn đoán: CHUNG Mô tả vi thể: Trên sinh thiết thấy […]

Tên kết luận: PHÙ HỢP VỚI CHOLESTEATÔM Nhóm chẩn đoán: CHUNG Mô tả vi thể: Mẫu thử cấu tạo chủ […]

Tên kết luận: BỌC TRUNG MẠC LÀNH TÍNH Nhóm chẩn đoán: CHUNG Mô tả vi thể: Trên sinh thiết thấy […]