Tên kết luận: U TƯƠNG BÀO ( PLASMACYTOMA ) Nhóm chẩn đoán: PHẦN MỀM Mô tả vi thể: Gồm nhiều […]