Tên kết luận: U TUYẾN ĐƠN DẠNG Nhóm chẩn đoán: TUYẾN NƯỚC BỌT Mô tả vi thể: Trên sinh thiết […]