Chia nhóm tuổi trong SPSS

Posted on

Trong quá trình làm nghiên cứu thì việc chia nhóm tuổi thường gặp, video bên dưới sẽ giúp chúng ta tìm hiểu cách phân loại theo nhóm tuổi